Gia công lắp dựng nhà xưởng Công ty HUGE ROCK ( CAMBODIA)

Địa chỉ: No1 National. Bavet City, Svay Rieng Province, Cambodia

Chủ đầu tư: Công ty HUGE ROCK ( CAMBODIA)

Mô tả dự án

Địa chỉ No1 National. Bavet City, Svay Rieng Province, Cambodia

Chủ đầu tư

Công ty HUGE ROCK ( CAMBODIA) HĐKT 02/11/TPL, ký ngày 7/3/2011 No1 National. Bavet City, Svay Rieng Province, Cambodia