TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

NĂNG LỰC THIẾT KẾ

- Đội thiết kế trên 20 người trình độ từ Đại học và trên đại học.

- Kinh nghiệm thiết kế chuyên nghành nhiều năm .

- Thực hiện nhiều dự án lớn, nhiều dự án có độ phức tạp cao.

- Phần mềm thiết kế tự động chuyên nghành.

Tiêu chuẩn thiết kế

- Tiêu chuẩn thiết kế Mỹ:

  • AISC: Manual of steel construction, Allowable Stress  Design American Institute of Steel Construction, Inc.

  • MBMA: Low Rise Building Systems Manual - Metal Building Manufacturer’s Association

  • AISI: Cold formed Steel Design Manual American Iron and Steel Institute.

  • AWS: Structural Welding Code –Steel

- Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam:

  • TCVN 2737: Tải trọng và tác động

  • TCVN 338: Tiêu chuẩn thép - thiết kế các cấu kiện thép